Piedāvājam pakalpojumu

Datu aizsardzības speciālists

Pakalpojums tiek sniegts sertificēta datu aizsardzības speciālista Ulda Vītoliņa vadībā (sertifikāta NR.517)

Datu aizsardzības speciālista pakalpojums nodrošina

 • Iesnieguma sagatavošanu personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanai Datu valsts inspekcijā;
 • Sākotnējo auditu – personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu, atbilstībai Fizisko personu datu apstrādes likumam, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, GDPR) un spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību;
 • Personas datu apstrāžu reģistru veidošana un uzturēšana;
 • Ikgadējā datu apstrādes audita veikšana (Ietekmes novērtējuma sagatavošana);
 • Datu aizsardzības speciālists veic regulāru uzraudzību, kontroli un izvērtējumu klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzības prasības;
 • Nodrošina ar datu apstrādi saistīto jautājumu konsultāciju sniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma klātienē vai attālināti, kā arī tiek nodrošināts 24h konsultatīvais tālrunis;
 • Atbilstoši konkrētā datu subjekta vai valsts iestāžu pieprasījumam, sagatavo atbildes vēstuļu projektus datu subjektam vai valsts iestādēm;
 • Ne retāk kā reizi gadā datu aizsardzības speciālists veic darbinieku apmācīšanu par personas datu apstrādes jautājumiem;
 • Datu aizsardzības speciālists veic darbinieku konsultēšanu, procesu uzraudzīšanu;
 • Nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izstrādi atbilstībai Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību;
 • Datu aizsardzības speciālists izstrādā iekšējos personas datu apstrādes aizsardzības noteikumus un procedūras;

Dalīties

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!