VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS IEVIEŠANA

Jūsu iestādē/uzņēmumā

eugdpr.lv

Tālrunis: +371 20 384 844

Mūsdienu lielākā bagātība ir informācija

Tomēr, lai to iegūtu un pareizi izmantotu ir jāievēro virkne noteikumu, kurus definē Vispārīgā datu aizsardzības regula. Mūsu datu aizsardzības speciālisti palīdzēs Jums to izmantot savā labā, nodrošinot atbilstību prasībām un rekumendācijām.


gpdr

Kopš 2018. gada maija visā Eiropas savienībā darbojas Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Visās valsts institūcijās, kā arī institūcijās, kas veic plaša mēroga regulāru un sistemātisku datu apstrādi vai īpašas kategorijas datu apstrādi obligāti jābūt savam personas datu aizsardzības speciālistam.

Sods par pārkāpumu var būt pat 20 000 000 eur liels.

Atbildi uz šiem jautājumiem un pieņem lēmumu par pārdomātu rīcību:

logo

Vai Jūsu iestāde ievāc datus par klientiem?

Personas dati ir jebkas, kas ļauj identificēt personu.

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tautība, politiskie uzskati, atalgojums, ģimenes stāvoklis, datora IP adrese utt

logo

Vai Jūsu iestāde apstrādā datus par klientiem?

Jebkādas darbības ar personas datiem ir to apstrāde.

Iesnieguma pieņemšana, datu saglabāšana, datu iznīcināšana, video novērošana, automatizēta vai parasta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz iegūtajiem datiem

logo

Vai Jums ir savs datu aizsardzības speciālists?

Datu aizsardzības speciālists, iepazīstoties ar jūsu iestādes specifiku, ieteiks labākos risinājumus, lai pielāgotu iestādes personas datu apstrādi Vispārīgā datu aizsardzības regula prasībām. Nepieciešamības gadījumā nodrošinās risku analīzi, izveidos dokumentu bāzi, ieviesīs datu reģistru un veiks datu apstrādes ietekmes novērtējumu un citas regulas definētās procedūras.

Piedāvājam pakalpojumu

Datu aizsardzības speciālists

Pakalpojums tiek sniegts sertificēta datu aizsardzības speciālista Ulda Vītoliņa vadībā (sertifikāta NR.517)

Datu aizsardzības speciālista pakalpojums nodrošina

 • Iesnieguma sagatavošanu personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanai Datu valsts inspekcijā;
 • Sākotnējo auditu – personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu, atbilstībai Fizisko personu datu apstrādes likumam, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, GDPR) un spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību;
 • Personas datu apstrāžu reģistru veidošana un uzturēšana;
 • Ikgadējā datu apstrādes audita veikšana (Ietekmes novērtējuma sagatavošana);
 • Datu aizsardzības speciālists veic regulāru uzraudzību, kontroli un izvērtējumu klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzības prasības;
 • Nodrošina ar datu apstrādi saistīto jautājumu konsultāciju sniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma klātienē vai attālināti, kā arī tiek nodrošināts 24h konsultatīvais tālrunis;
 • Atbilstoši konkrētā datu subjekta vai valsts iestāžu pieprasījumam, sagatavo atbildes vēstuļu projektus datu subjektam vai valsts iestādēm;
 • Ne retāk kā reizi gadā datu aizsardzības speciālists veic darbinieku apmācīšanu par personas datu apstrādes jautājumiem;
 • Datu aizsardzības speciālists veic darbinieku konsultēšanu, procesu uzraudzīšanu;
 • Nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izstrādi atbilstībai Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību;
 • Datu aizsardzības speciālists izstrādā iekšējos personas datu apstrādes aizsardzības noteikumus un procedūras;

eugdpr.lv

Sazinies ar savu datu aizsardzības speciālistu!